Wat is Weer Wijs?Weer Wijs, opgericht door Hemmy te Poele, is een gecertificeerd adviesbureau in Huizen, dat zich inzet voor hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen die in het (basis)onderwijs dreigen vast te lopen c.q. vastgelopen zijn.

Met een ruime ervaring als leerkracht in alle groepen van het basisonderwijs, remedial teacher, intern begeleider, diverse management- en zorgtaakfuncties kan Weer Wijs putten uit een rijke bron aan ervaringen op zowel individuele als groepsbegeleidingen.

Voor veel kinderen is de zorg op scholen omtrent extra begeleiding aan leerlingen veelal goed georganiseerd. Met name voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven doordat zij, vergeleken met hun leeftijdsgenoten, achter lopen. Voor leerlingen die aan de bovenkant hun leeftijdsgenoten (ver) ontstijgen is op diverse scholen nog veel werk te doen.

Hoewel de begeleiding van het (hoog)begaafde kind langzaamaan steeds meer aandacht krijgt, staat het opzetten van een goed doordacht onderwijsconcept voor het (hoog)begaafde kind op scholen vaak nog in de kinderschoenen. Dit omdat veel scholen (hoog)begaafdheid van een kind laat tot soms geheel niet opmerken. Een stagnatie in de ontwikkeling van het (hoog)begaafde kind is dan vaak een logisch gevolg. Het van nature gemotiveerde en creatieve kind raakt uit zijn normale doen. Frustratie, faalangst en onderpresteren kunnen dan het gevolg zijn. Ook sociaal en emotioneel kunnen er problemen ontstaan.

Een (hoog)begaafd kind vraagt om een goede coaching. Dit omdat het (hoog)begaafde kind anders denkt. Het is een topdown-denker. Dit vraagt om een andere begeleiding dan de begeleiding van de 'gewone' leerling. Door de juiste coaching in een goede omgeving met veel uitdagingen en ook respect voor elkaar, krijgt een (hoog)begaafd kind meer zelfvertrouwen, leert het omgaan met faalangst en onderpresteren en leert het zichzelf antwoorden te (her)vinden op allerlei vraagstukken.

Voor een (hoog)begaafd kind is het soms een hele zoektocht om de juiste wegen te vinden voor een verdere harmonische ontwikkeling van al zijn talenten.

Mochten er zich, ondanks alle inspanningen van het kind, de ouders, de school en de omgeving toch problemen blijven voordoen, dan kan men een beroep doen op 'Weer Wijs', het adviesbureau voor talentontwikkeling in Huizen.


Kenmerken bij het hoogintelligente en -begaafde kind


Het vastlopen van talentvolle kinderen kan ontstaan als er geen juiste balans is tussen de verschillende factoren die een harmonische ontwikkeling voorstaan. Renzulli en Mönks hebben deze factoren overzichtelijk weergegeven in een triadisch interpedentiemodel:

Er zijn verschillende kenmerken die de mate van (hoog)begaafdheid bij kinderen bepalen.

 • Een eerste kenmerk is de aanwezigheid van een hoge mate van intelligentie bij een kind. Die kan gemeten worden met een intelligentietest en wordt meestal uitgedrukt in een IQ-score. Een precieze grens wordt niet gegeven maar algemeen wordt aangenomen dat we van hoogbegaafdheid spreken bij een IQ-score van 130 en hoger.
 • Een tweede kenmerk is de hoge mate van creativiteit die een kind laat zien. Dit kan een oplossing zijn voor een bepaalde som, maar het kan ook een vraag zijn die niemand anders zou bedenken.
 • Een derde kenmerk is de aanwezigheid van een grote motivatie. De enorme gedrevenheid, het doorzettingsvermogen en het plezier dat getoond wordt bij het uitvoeren van een gecompliceerde opdracht zijn bij hoogbegaafde kinderen vaak zeer opvallend.

Zijn deze kenmerken allemaal in hoge mate aanwezig bij een kind, dan kunnen we te maken hebben met een hoogbegaafde leerling. Het komt echter ook voor dat deze kenmerken niet altijd even sterk in het kind aanwezig zijn. Een leerling met een hoge score op een intelligentietest, zonder een hoge mate van creativiteit en zonder een grote motivatie, noemen we hoogintelligent en niet hoogbegaafd. Net zoals er hoogintelligente kinderen zijn, zijn er ook kinderen die enkel beschikken over een hoge mate van creativiteit of die alleen ontzettend gemotiveerd zijn.

De drie genoemde kenmerken worden beïnvloed door een drietal sociale omgevingsfactoren. Zo spelen het gezin, de school en de vrienden van de leerling een belangrijke rol in de ontwikkeling en het tot uiting komen van de mate van begaafheid. Deze sociale factoren kunnen zowel een negatieve als een positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van het kind. Wanneer een leerling opgroeit in een gunstige leeromgeving, zal het zijn of haar begaafdheid beter kunnen laten zien. Bij een diagnostisch onderzoek wordt niet alleen gekeken naar de intelligentie, de creativiteit en de motivatie maar ook naar de drie sociale omgevingsfactoren.

Hebben we het over hoogbegaafde kinderen (IQ 130 of hoger) dan spreken we statistisch gezien over ongeveer 2,5% van de schoolgaande kinderen; spreken we over hoogintelligente kinderen (IQ tussen 115 en 130) dan hebben we het over ongeveer 13,5% van de kinderen die de scholen in ons land bezoeken. Deze samengevoegd betekent dat Weer Wijs zich inzet voor ongeveer 16% van de schoolbevolking die behoefte heeft aan extra ondersteuning/begeleiding.


Profielen van (hoog)begaafde kinderenBinnen de groep talentvolle kinderen bestaan er verschillende types. Zo spreekt men over kinderen die al onderzoekend van alles willen weten en die allerlei feiten kunnen verzamelen en opslaan in hun hoofd. Je hebt de muzikaal zeer begaafde kinderen, de kinderen die uitzonderlijk goed zijn in één vak of discipline (zoals wiskunde, taal, natuurwetenschappen, techniek, computervaardigheden, schaken, kunst, sport...), de kinderen die zeer diep nadenken en kinderen met allerlei combinaties van die verschillende types.

In de literatuur komt men vaak een zestal profielen tegen als men spreekt over 'de talentvolle leerling'. Deze zijn:

 • de succesvolle leerling
  levert goede prestaties, is perfectionistisch ingesteld, vermijdt risico's en zoekt bevestiging bij de leerkracht
 • de uitdagende leerling
  is creatief, komt op voor eigen opvattingen, is competitief, heeft vaak grote stemmingswisselingen, is eerlijk en direct
 • de onderduikende leerling
  ontkent zijn of haar begaafdheid, vermijdt uitdagingen, zoekt sociale acceptatie en wisselt regelmatig in vriendschappen
 • de drop-out
  is creatief, zoekt buitenschoolse uitdaging, isoleert zichzelf, verstoort, presteert gemiddeld of minder, bekritiseert zichzelf en anderen
 • de dubbel gelabelde leerling (met leer- en/of gedragsproblemen)
  werkt inconsistent, presteert gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend probleem), verstoort en reageert af
 • de zelfstandige leerling
  heeft goede sociale vaardigheden, werkt zelfstandig, ontwikkelt eigen doelen, werkt zonder bevestiging, is creatief, komt op voor eigen opvattingen en neemt risico

WerkwijzeDe ondersteuning/begeleiding welke Weer Wijs wil bieden is in eerste instantie bedoeld voor het (hoog)begaafde kind dat op school dreigt vast te lopen c.q. vastgelopen is. Ook ouders, scholen en instellingen kunnen bij Weer Wijs advies inwinnen als zij tegen problemen aanlopen in de begeleiding van een (hoog)begaafd kind.

De ondersteuning/begeleiding door Weer Wijs kan op meerdere manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld:

 • onderzoek na observatie en analyse van de leervorderingen van het kind op school
 • afname van didactische toetsen om vast te stellen op welk leerniveau het kind functioneert
 • individuele begeleiding van het kind/aanpak van hiaten in de leerstof bij het kind
 • adviesgesprek(ken) met de leerkracht en/of de intern begeleider en/of directie op school
 • het geven van voorlichting op scholen/aan instellingen
 • het (helpen) opzetten van een hoogbegaafdenbeleid op scholen
 • begeleiding en bemiddeling van en tussen gezin en school
 • begeleidings- of adviesgesprek(ken) met ouders

CertificaatWeer Wijs de mening is toegedaan dat er ook voor het kind-met-talent onderwijs-op-maat aangeboden dient te worden. Directies en schoolbesturen zien hier ook de noodzaak van in en tonen hun goede wil. Echter: De invulling en uitvoering van onderwijs-op-maat aan het kind-met-talent komt in vele gevallen maar langzaam van de grond. Om dit traject versneld te kunnen vormgeven wil Weer Wijs zijn bijdrage leveren.

Weer Wijs is een gecertificeerd adviesbureau in Huizen. Om op de vele hulpvragen goed te kunnen anticiperen heeft (bij)scholing continu de aandacht. Om deze reden heeft Weer Wijs een breed scala aan kort- en langdurende studies gevolgd.

Naast een volledige bevoegdheid voor het basisonderwijs heeft Weer Wijs diverse bij- en nascholingscursussen gevolgd. Mede door noodkreten vanuit het onderwijsveld heeft Weer Wijs zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen/jongeren met leer- en gedragsproblemen. Hiervoor heeft Weer Wijs een opleiding gevolgd aan het Seminarium voor Orthopedagogiek in Zeist. Ook heeft Weer Wijs aan de Algemene Hogeschool in Amsterdam Onderwijspedagogiek gestudeerd en deze studie succesvol afgerond.
De laatst genoten opleiding van Weer Wijs was de Opleiding Hoogbegaafdenbegeleider. Deze opleiding heeft Weer Wijs gevolgd bij Novilo in Venlo en na een proeve van bekwaamheid is Weer Wijs nu een officieel gecertificeerd en geregistreerd adviesbureau met inmiddels een brede ervaring op het gebied van training en coaching.

Weer Wijs blijft zich ontwikkelen. Om deze reden worden ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de begeleiding van het (hoog)begaafde kind op de voet gevolgd. Weer Wijs bezoekt hiervoor regelmatig informatiebijeenkomsten, workshops en seminars. Dit om zowel ouders als scholen met een hulpvraag omtrent (hoog)begaafdheid te kunnen blijven voorzien van de juiste adviezen-op-maat.

Mocht u problemen ervaren in de begeleiding van het (hoog)begaafde kind, schroom niet om contact op te nemen met Weer Wijs. Wie weet kan Weer Wijs juist veel voor uw kind en/of u betekenen...


BasisTarievenTarieven voor individuele begeleiding:
Consult ½ uur € 50,-
Consult ¾ uur € 60,-
Consult 1 uur € 70,-

Tarieven voor begeleiding van scholen en/of instellingen op locatie: conform offerte

Werkgebied: Gooi- en Vechtstreek en Zuidelijk Flevoland (Begeleiding/Ondersteuning buiten dit werkgebied na overleg)

Reiskosten voor bezoek aan scholen en/of instellingen: € 0,30 per kilometer (geldig buiten Huizen)
Reistijd tot 15 minuten: gratis
Reistijd vanaf 15 minuten: € 17,50 per kwartier

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk afgezegd te worden, anders worden de kosten alsnog berekend.


Ervaringen


"Onze dochter is 10 en zit nu op haar 3e basisschool. Op vrijdagmiddag begint voor haar de week: Het weekend staat voor de deur! Op zondagavond klaagt ze steevast over hoofd- en buikpijn en hebben we constant een huilend kind: Ze wil niet meer naar school!
We hebben al diverse gesprekken gevoerd met haar juffen, de intern begeleider en de directeur. Zij ontkennen al onze opmerkingen dat onze dochter misschien wel begaafd is. Op school zien zij namelijk een meisje dat gemiddeld presteert.
Op eigen kosten hebben we haar laten testen en wat blijkt: Ze is hoogbegaafd! Kunt u ons verder helpen?"

(Een ouder)

"De adviezen die je mij ter overweging hebt meegegeven heb ik thuis besproken. Na overleg met mijn vrouw en met onze dochter is het onze wens is om op korte termijn in gesprek te gaan met school. Het opgestelde plan-van-aanpak kan dan misschien als uitgangspunt en richtlijn dienen. Wil je contact met mij hierover opnemen?"
(Een ouder)

"We hebben een zoon, hij zit in groep 7 en hij is een zwaar onderpresteerder. Inmiddels heeft hij al enkele scholen gehad. Nergens kwam hij tot bloei. Nu zit hij bijna 1 jaar op een particuliere school en moeten we elke dag de nodige kilometers rijden om hem te brengen en te halen. Mijn vrouw en ik zijn allebei minder gaan werken om dit voor hem te doen. Afgezien van het feit dat zo'n particuliere school ontzettend veel geld kost, zijn we niets opgeschoten. Hij komt niet toe aan die 'inhaalslag'. Heeft u tips voor ons?"
(Een ouder)

"Mijn zoon verveelt zich erg op school. Hij is niet meer gemotiveerd om op school goed zijn best te doen. Het leren ging hem altijd gemakkelijk af. Hij deed alles met 2 vingers in de neus. Steeds meer trekt hij zich terug op zijn kamer en raakt snel geirriteerd. Hoe kunnen we dit tij keren?"
... (na "bemiddeling")
"Nu vindt hij het helemaal te gek op school dat hij elke week ook ander werk mag maken dan zijn klasgenoten. Hij gaat veel meer zijn eigen weg en zoekt uit zichzelf nu meer contact met zijn schoolvriendjes. Hij maakt zich meer los van mij, lijkt het wel. Erg fijn vind ik het nu dat hij weer meer zelfvertrouwen krijgt en thuis gesprekken met ons voert over de dingen op school waar hij mee bezig is."
(Een ouder)

"Ontzettend bedankt voor uw (uitgebreide!) antwoord. Erg vriendelijk dat u er zoveel tijd in gestoken heeft om mij een mail terug te sturen. Dit waardeer ik enorm."
(Een ouder)

"De informatie vooraf en de wisselwerking met de teamleden heeft een goede bijdrage geleverd aan de bewustwording rondom de behoeften van het hoogbegaafde kind. Ik vond het mooi om te zien dat er een boeiende discussie in het team ontstond omtrent hoe dit alles vorm te geven in onze dagelijkse praktijk.
In ons directeurenberaad heb ik mijn collega-directeuren geinformeerd over onze plannen rondom de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen bij ons op school. Jouw presentatie heb ik ter info naar hen doorgestuurd."

(Een directeur)

"De aangereikte handout was duidelijk en overzichtelijk. De informatieverstrekking was prima. Je hebt ruim de tijd genomen om ons te informeren en te ondersteunen. We kregen steeds goede feedback bij de tussentijdse evaluaties. Het is een valkuil om te denken dat dit type leerling moeilijke opdrachten geheel zelfstandig kan maken. Een belangrijke voorwaarde is het geven van een goede begeleiding. Voorafgaand aan de opdrachten moeten eisen gesteld worden aan het werk. Hiervoor heb je ons duidelijke richtlijnen gegeven. Ook is ons duidelijk dat we bij de feedback met de kinderen naast het eindproduct ook het proces moeten evalueren."
(Een adjunct-directeur)

"Ik vind het leuk dat ik nu gemakkelijke opdrachten mag overslaan. Nu houd ik meer tijd over om allerlei andere opdrachten te doen die moeilijker zijn. Zo word ik aan het denken gezet. En dat vooral bij rekenen. Ik mag nu regelmatig aan verschillende opdrachten werken.
Ik vind het ook fijn dat ik zelf mag kiezen of ik alleen of samen met anderen aan de opdrachten mag werken. Het liefst werk ik samen met iemand die ook goed kan samenwerken.
Prettig vind ik het dat onze meester nu werkt met wekelijkse en twee-wekelijkse plusopdrachten. Na de uitleg moet ik er voor zorgen dat ik alles op tijd af krijg want de meester gaat elke keer het werk met ons nabespreken. Dat vind ik wel fijn want nu leer ik mijn werk te plannen en ik leer zo van mijn fouten (en de anderen ook). Soms is het best wel pittig om alles op tijd af te krijgen maar het is wel goed: Ik moet nu harder werken!"

(Een leerling)

"Ik heb de samenwerking als open en daardoor als zeer prettig ervaren. Ik ben erg blij dat ze op school nu extra uitgedaagd en geprikkeld wordt. Hierdoor gaat zij elke dag weer opgewekt en met heel veel plezier naar school.
Het ingevulde protocol werkte erg verduidelijkend en gaf ons veel inzicht in wie en wat ons kind is. Ook is mij duidelijk geworden hoe er nu op school gewerkt gaat worden met kinderen die bovengemiddeld zijn. Mede doordat we samen het protocol ingevuld hebben gaat het thuis ook veel beter. We begrijpen haar nu beter. We zijn dan ook blij met de progressie die we gemaakt hebben. Dank hiervoor!"

(Een ouder)

"Sterk in de presentatie vond ik de rust en de vele know how die je goed overdraagt. Als er afgedwaald werd in de discussie, pakte je iedereen weer terug op een positieve manier. Het is leuk/goed om naar je te luisteren, je weet erg veel. Vooral het theoretische begin vond ik interessant!"
(Een directeur)

"Door jouw introductie is de start gemaakt om bovenpresterende leerlingen bij ons op school een begeleiding-op-maat te geven. Nu wil ik het graag verder voor de praktijk uitwerken".
(Een leerkracht)

"Prettig dat er ruimte was voor (h)erkenning. Dit kwam door de goede afwisseling van de theorie rondom onderpresterende hoogbegaafde leerlingen en de gevolgen voor de praktijk. Sterk vond ik de wisselwerking tussen jou en het team.
Graag wil ik nòg meer informatie omtrent de mogelijkheden qua begeleiding van hoogbegaafde leerlingen bij ons op school. Ik denk hierbij o.a. aan signaleringsinstrumenten en verrijkingsmaterialen in de verschillende groepen".

(Een directeur)

"Sterk in de presentatie vond ik dat het helder, kort, duidelijk en herkenbaar was. Voor mij was de presentatie een wake-up-call."
(Een leerkracht)

N.B.: Uit privacyoverwegingen zijn de namen van de personen in de vragen/reacties niet vermeld.


ContactWeer Wijs
Enkhuizerzand 63
1274 HT Huizen

dhr. Hemmy te Poele
gediplomeerde hoogbegaafdenbegeleider
06-25444620
info@weerwijs.nl

KvK 53998200

Novilo Partner